Program Comarch ERP OPTIMA

Image
Comarch ERP Optima Faktury

Comarch ERP Optima Handel

Comarch ERP Optima Handel Plus
Comarch ERP Optima Faktury

Comarch ERP Optima Faktury to moduł przeznaczony dla firm usługowych, który w prosty sposób umożliwia obsługę transakcji handlowych. Dzięki pełnej integracji z pozostałymi modułami przepływ danych w programie jest niczym nie ograniczony, co usprawnia obsługę rozliczeń handlowych oraz procesy księgowe.

Moduł Comarch ERP Optima Faktury umożliwia:
- wystawienie faktur sprzedażowych (zobacz film) i zakupowych,
- fiskalizację sprzedaży dla osób fizycznych,
- obsługę transakcji w złotówkach i w walutach obcych,
- wystawianie dokumentów korygujących (korekty: danych, ilości, wartości (ceny), stawki VAT, zbiorcza/rabat),
- sprzedaż/zakup ze standardowymi formami płatności (gotówka, przelew, kompensata), jak również zdefiniowanymi przez Użytkownika programu,
- prowadzenie rejestru usług i kontrahentów.

Comarch ERP Optima Handel to moduł wspomagający sprzedaż i prowadzenie gospodarki magazynowej. Moduł ten zawiera wszystkie funkcjonalności modułu Faktury, a także gwarantuje pełną kontrolę procesów logistycznych prowadzonych w przedsiębiorstwie, przez co umożliwia efektywne zarządzanie towarami w magazynie.

Moduł Comarch ERP Optima Handel umożliwia dodatkowo:
- wystawianie różnorodnych dokumentów magazynowych,
- dodanie w programie logo firmy, które jest drukowane na dedykowanych wydrukach Faktury Sprzedaży,
- prowadzenie wielu magazynów jednocześnie,
- określenie metody rozliczania magazynu (FIFO, LIFO, AVCO),
- przeprowadzenie inwentaryzacji (zobacz film),
- prostą produkcję,
- bezpośrednią integrację z kurierem DPD,
- obrót opakowaniami kaucjonowanymi,
- ewidencję wyrobów węglowych,
- tworzenie deklaracji Intrastat,
- współpracę z Krajowym Rejestrem Długów w celu weryfikacji wiarygodności kontrahentów,
- monitorowanie przewozu towarów wrażliwych za pomocą SENT, (Zobacz film),
- prowadzenie sprzedaży internetowej (współpraca z Comarch ERP e-Sklep, wszystko.pl),
- współpracę z aplikacją dla przedstawicieli handlowych Comarch ERP Mobile Sprzedaż,
- współpracę z drukarkami i kasami fiskalnymi, terminalami płatniczymi,  czytnikami kodów kreskowych, kolektorami danych, drukarkami etykiet.

Moduł Comarch ERP Optima Handel Plus zawiera funkcjonalności niezbędne w przypadku przedsiębiorstw prowadzących rozbudowaną gospodarkę magazynową.

Moduł Comarch ERP Optima Handel Plus pozwala dodatkowo na:
- oznaczanie przyjęć towarów konkretnymi partiami, dzięki czemu Użytkownik może zdecydować, z której dostawy lub którą sztukę o określonych cechach chce wydać z magazynu,
- wystawienie Faktur Zakupu/Sprzedaży oraz Paragonów na towary pochodzące z różnych magazynów
Image
Comarch ERP Optima CRM

Comarch ERP Optima CRM PLUS

Comarch ERP Optima Serwis

Comarch ERP Optima CRM
to moduł, dzięki któremu można planować kanały kontaktu z klientem, ewidencjonować przeprowadzone spotkania, rozmowy telefoniczne oraz przydzielać zadania pracownikom, a także przeprowadzić proces windykacji.

Wiedza zgromadzona w module pozwala na prowadzenie uporządkowanych działań marketingowych czy sprzedażowych. Umożliwia szybkie i łatwe filtrowanie oraz analizowanie danych, bieżącą kontrolę stopnia realizacji zadania oraz dostosowanie działań do potrzeb/wymagań poszczególnych kontrahentów. Comarch ERP Optima CRM oszczędza Twój cenny czas i czyni relacje z klientem bardziej efektywnymi.

Funkcjonalność modułu Comarch ERP Optima CRM obejmuje:
- rejestrację kontaktów z klientami (klient, data, rozmawiający, opis przebiegu rozmowy, czas rozmowy, itd.), a także harmonogramowanie zadań i rejestrację wykonanych czynności, automatyczne generowanie przypomnień do zadań,
- faktury cykliczne – automatyczne generowanie kompletu faktur dla wielu podmiotów
- obsługę firmowej skrzynki pocztowej (email/poczta elektroniczna)
- ankiety (zobacz film),
- przygotowanie oraz obsługę ofert handlowych.

Dodatkowo moduł Comarch ERP Optima CRM Plus zawiera mechanizm automatycznej windykacji należności oraz możliwość tworzenia ankiet.
W ramach procesu windykacji możliwe jest:
- automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail informujących kontrahentów o nieuregulowanych płatnościach,
- tworzenie kontaktów lub zadań CRM związanych z takimi kontrahentami,
- generowanie i wysyłanie poprzez e-mail ponagleń zapłaty oraz wiadomości informujących o nieuregulowanych należnościach,
- blokowanie sprzedaży.

Moduł CRM PLUS umożliwia zbieranie dodatkowych informacji i opinii bezpośrednio od kontrahenta. Taką uniwersalną formą, która pozwala na budowanie wzorcowych wywiadów z kooperantami w zależności od potrzeby użytkowników, są ankiety.


Comarch ERP Optima Serwis

Moduł Comarch ERP Optima Serwis dedykowany jest dla firm świadczących usługi, a także serwisujących sprzedawane towary. Moduł Comarch ERP Optima Serwis może współpracować z modułem Comarch ERP Optima Faktury oraz z modułem magazynowym Comarch ERP Optima Handel / Handel Plus (w zakresie pobierania części z magazynu).
Pozwala na:
- tworzenie zleceń serwisowych i generowanie na ich podstawie dokumentów handlowo-magazynowych,
- tworzenia zleceń cyklicznych na podstawie wzorca - zlecenia mogą być generowane ręcznie lub automatycznie.
- możliwość planowania i dodawania czynności serwisowych w terminarzu.

Comarch ERP Optima Obieg Dokumentów

Moduł Comarch ERP Optima Obieg Dokumentów pozwala na gromadzenie i łatwe katalogowanie każdego rodzaju dokumentów firmowych (skany, zdjęcia, pliki Word, Excel i inne) oraz ich swobodne wyszukiwanie. Dodatkowo za pomocą tego modułu można zdefiniować i dostosować do własnych potrzeb proces obiegu dokumentów.
Image


Analizy ERP Optima Analizy Business Intelligence

Dla firm o małej lub średniej wielkości używanie arkuszy Excela do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych nie jest już wystarczające.  Firmy posiadają prawdziwe góry informacji do przeanalizowania, jeśli chcą odkryć, co tak naprawdę zwiększa ich sprzedaż. Firmy gromadzą szczegółowe wiadomości o poszczególnych konsumentach, wprowadzają nowe kanały sprzedaży czy rozszerzają asortyment - danych przybywa.

Rozwiązaniem dla tej sytuacji jest Comarch ERP Optima Analizy Business Intelligence - intuicyjne narzędzie służące do budowania raportów i analiz na bazie informacji wprowadzonych do programu Comarch ERP Optima.

Moduł Comarch ERP Optima Analizy BI powstał z myślą o właścicielach i osobach zarządzających małymi i średnimi firmami. Dostarcza on informacji niezbędnej do monitorowania i zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki umożliwieniu analizowania i porównywania danych w Comarch ERP Optima Analizy BI nie trzeba czekać na powstające długo raporty i można działać znacznie efektywniej.
Image
Comarch ERP Optima Księga Podatkowa

Comarch ERP Optima Księga Handlowa

Comarch ERP Optima Środki Trwałe

Moduł Comarch ERP Optima Księga Podatkowa
pozwala na obsługę księgową firmy, rozliczającej się z fiskusem na podstawie Księgi przychodów i rozchodów lub na podstawie ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz ewidencji wymaganych w przypadku płatników podatku od towarów i usług (rejestry VAT).

Moduł Księga Podatkowa pozwala na prowadzenie:
- zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów (zobacz film),
- rejestrów VAT (zobacz film),
- ewidencji dodatkowej,
- ewidencji wynagrodzeń,
- rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu,
- spisu z natury (zobacz film),
- naliczenia zaliczek na podatek dochodowy,
- sporządzenie deklaracji podatkowych,
- możliwość wysyłania do systemu e-Deklaracji,
- rozliczeń przy użyciu mechanizmu podzielnej płatności - Split payment.

Comarch ERP Optima Księga Handlowa umożliwia firmie prowadzenie pełnej księgowości w firmie zgodnie i w oparciu o Ustawę o rachunkowości.
Moduł Księga Handlowa pozwala na:
- tworzenie okresów obrachunkowych (zobacz film),
- stworzenie wielopoziomowego planu kont oraz wykorzystanie funkcji grup kont,
- księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych,
- generowanie zestawienia obrotów i salda za dowolny okres,
- wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji,
- predekretację dokumentów,
- prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M, VAT-27 i wysyłanie deklaracji do systemu e-Deklaracji,
- sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7 (zobacz film),
- rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową (zobacz film),
- obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych,
- inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego (zobacz film),
- oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,
- księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe,
- parowania ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych,
- generowanie automatycznych różnic kursowych i kompensat w momencie rozliczania rozrachunków (zobacz film),
- tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd,
- import lub eksport plików poprzez pracę rozproszoną,
- tworzenie opisu analitycznego dla dokumentów,
- automatyczna internetowa wymiana dokumentów,
- tworzenie i wysyłanie plików JPK (VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA, MAG) do Urzędu Skarbowego (zobacz film),
- scalenie plików JPK_VAT,
- automatyczne rozliczanie przelewów bankowych przy imporcie (zobacz film),
- prowadzenie rozliczeń przy użyciu mechanizmu podzielnej płatności - Split payment.

Moduł Księga Handlowa Plus dodatkowo pozwala na:
- zakładanie oraz księgowanie na konta walutowe,
- opcję księgowania schematami księgowymi na konta walutowe,
- przeglądanie dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej,
- generowanie przeszacowania walut.


Ewidencja środków trwałych
Comarch ERP Optima Środki Trwałe pozwala na kompleksową obsługę  gospodarowania środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, czy też wyposażeniem dodatkowym.
Moduł Środki Trwałe pozwala na:
- automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
- generowanie planu amortyzacji dla wskazanego okresu obrachunkowego,
- zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa, naturalna),
- prowadzenie ewidencji wyposażenia,
- automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i innych dokumentów środków trwałych,
- ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych,
- uwzględnianie wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych,
- zawieszenie amortyzacji środka trwałego (zobacz film),
- ewidencję środków trwałych będących w budowie,
- przypisanie osoby odpowiedzialnej za dany środek trwały oraz miejsca jego użytkowania.
Image


Comarch ERP Optima Płace i Kadry


Obsługa działu kadrowo - płacowego wymaga ciągłego śledzenia zmieniających się przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.


Dzięki regularnym aktualizacjom, przygotowywanym przez ekspertów Comarch, uwzględniającym wszelkie te zmiany, moduł Płace i Kadry zapewnia błyskawiczną reakcję na zmieniające się wymogi.
Aplikacja wydatnie wspomaga obsługę kadrowo-płacową każdej firmy. Dzięki starannie zaprojektowanym funkcjonalnościom, praca jest zautomatyzowana, przez co minimalizowane jest niebezpieczeństwo pojawienia się błędu podczas wykonywania operacji. Moduł jest w pełni zintegrowany z programem Płatnik, co umożliwia prowadzenie rozliczeń z ZUS. Z kolei integracja z systemem e-Deklaracje pozwala automatycznie wysyłać deklaracje podatkowe do US.

Moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry umożliwia:
- zaewidencjonowanie pracowników z możliwością odnotowania przebiegu zatrudnienia, w firmie i poza nią (zobacz film),
- tworzenie struktury podległościowej, która ułatwia zarządzanie kadrami w Comarch ERP Optima oraz w aplikacji Comarch ERP e-Pracownik,
- rozliczanie wypłat z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy, dodatków (zobacz film) i akordów,
- import i eksport poprzez arkusz kalkulacyjny, m.in.: aktualnych danych kadrowych, informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych, danych dotyczących planu pracy, czasu przepracowanego oraz nieobecności (zobacz film),
- import danych kadrowych pracowników z Programu Płatnik (na podstawie ZUS ZUA),
- kontrolę unikalności numeru PESEL pracowników,
- import elektronicznych zwolnień lekarskich,
- rozliczanie nieobecności z możliwością wydrukowania podstaw obliczeniowych dla: urlopu, choroby, ekwiwalentu za urlop,
- kontrolę wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika, np. urlopu wypoczynkowego (w tym limitu dla pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy oraz pracownika uprawnionego do obniżonej normy dobowej),
- kontrolę limitu 14/30/60 dni w roku dla zasiłku opiekuńczego (zobacz film),
- wybór metody odnotowywania czasu pracy pracowników (w tym metoda uproszczona – wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc),
- rozliczanie nieobecności związanych z rodzicielstwem w połączeniu z pracą na część etatu,
- automatyczne wyliczanie podstawy składek emerytalno-rentowych dla pracowników przebywających na urlopach wychowawczych,
- sprawne definiowanie indywidualnych planów pracy oraz rejestrowanie czasu pracy,
- ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy w godzinach nocnych oraz nadliczbowych,
- definiowanie niestandardowych składników wypłat, nieobecności oraz limitów nieobecności,
- tworzenie korekt, zarówno dla pracowników jak i dla właścicieli, do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych w pierwotnej postaci (zobacz film),
- podział wynagrodzenia pracownika na wypłatę gotówkową i/lub przelew na konto bankowe,
- rozliczanie umów cywilnoprawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami, z uwzględnieniem kontroli minimalnego wynagrodzenia obowiązującego dla zleceniobiorców,
- rozliczanie umów cywilnoprawnych godzinowych, z wykorzystaniem wydruku ewidencji czasu pracy dla zleceniobiorców,
- powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, co umożliwia ich automatyczne naliczanie na wybranych listach płac (zobacz film),
- naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy,
- wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje (zobacz film),
- sporządzanie deklaracji dla PFRON (Wn-D wraz z załącznikami) oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0,
- sporządzanie wydruków pomocniczych do raportów GUS,
- tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych (zobacz film, zobacz film) oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami,
- możliwość odnotowania indywidualnego rachunku składkowego przedzielonego płatnikowi przez ZUS,
- archiwizację wybranych formularzy kadrowych (zobacz film) oraz archiwizację wypłat za wskazany okres,
- przesyłanie list płac z bazy kadrowo-płacowej do innej bazy, w celu ich zaksięgowania.

Moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus posiada dodatkowe funkcje, takie jak:
- struktura organizacyjna, która pozwala przypisać pracowników do poszczególnych wydziałów,
- opcja powiązania listy płac z wybranym wydziałem,
- obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie,
- ewidencja i kontrola wysokości potrąceń (w tym komorniczych i alimentacyjnych),
- wykonywanie operacji dla wielu pracowników jednocześnie, m.in.: naliczanie limitów nieobecności, zmiana wartości wybranych pól w formularzu kadrowym, dodawanie nieobecności, wstawianie dni w planie/czasie pracy,
- możliwość obsługi kadrowo-płacowej dla pracowników wieloetatowych (zobacz film),
- rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą,
- rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników tymczasowych (zobacz film),
- automatyczne, okresowe naliczanie składników wynagrodzenia,
- możliwość odnotowania w kalendarzu obecności pracownika dowolnej liczby wejść/wyjść w różnych strefach czasu pracy w ciągu dnia,
- rozliczanie nadgodzin w okresie rozliczeniowym dłuższym niż 1 miesiąc, w tym rozdzielenie nadgodzin dobowych i średniotygodniowych oraz ewidencjonowanie odbioru czasu wolnego za nadgodziny,
- możliwość importu informacji o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomocą czytników RCP,
- możliwość definiowania dodatków według indywidualnych wzorów klientów i łączenia ich w grupy,
- atrybuty - czyli cechy, za pomocą których można opisywać pracowników, wprowadzając dowolną liczbę dodatkowych informacji,
- funkcjonalność generowania opisu analitycznego dla poszczególnych składników wypłaty.

Cennik:
Start Mikrofirma (faktury, kasa bank,asysta) - 180zł netto
Start Mała Firma (faktury, kasa bank, księga podatkowa, asysta) - 350zł netto
Start Firma (handel, kasa bank, crm, wszystko.pl, asysta) - 1200zł netto

Program z dostosowaną ilością na określone moduły - mailowo, telefonicznie

Cena wdrożenia - uzgadniana indywidualnie

O nas

Doświadczenie w branży IT - od 2002 roku.
Zajmujemy się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań informatycznych dla firm.
Prowadzimy serwis sprzętu komputerowego.
Służymy pomocą klientom indywidualnym, firmom, instytucjom.

Partnerzy

©2018 Damsoft. All Rights Reserved.

Search